pianos_1bosendorfer_diapo_mod_225_noyer__053847800_1842_18072010-354×354