pianos_1bosendorfer_diapo_mod_artisan_8__015742300_1507_21072010-319×319